LINDROWEBCREATIE

  

                  ALL IN website formule .

       Professionele websites tegen ongelooflijke prijzen, 170 €  .exclusief btw

 

          

Algemene voorwaarden LINDRO WEBCREATIE

 

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen gesteld. Lindro is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt noch aan Lindro of wie dan ook.

Werkwijze


Stap 1 : Aanvraag voor een website.
Deze aanvraag kan gebeuren via mail, via ons online-formulier of zelfs via telefoon.
Graag vernemen wij van u dan het idee waar u mee speelt betreffende de uiteindelijke verwachting.
Hiermee bedoelen we de aard van uw project, zoals bvb een nieuw product verkopen, een voorstelling van uw bedrijf, enz enz.
Ook vernemen wij graag welk design zie voorbeelden op de website u wil hanteren. Hanteert u nu al bepaalde kleuren en/of logo’s?
Uiteraard kan het ook zijn dat u op het web een website hebt gezien die u interessant vind, ook dan vernemen wij graag van u waarom dit zo is.

Stap 2: Gezamenlijk overleg betreffende de wensen en mogelijkheden.
In deze fase nemen we ons idee door, en maken we de vergelijken met uw wensen.
Dit kan gebeuren via mail, telefonisch of via meeting. Het is de bedoeling van dit onderhoud dat er een werkbaar gegeven tot stand komt waarmee we aan de slag kunnen.
De vormgeving, de structuur, de kleuren, de menu’s en dergelijke worden hier mee in besproken.
Na dit alles bevestigen wij u via mail de definitieve aanvraag met een korte beschrijving van wat is afgesproken, voor de aflevering van het eindproduct. Ter bevestiging van de aanvraag, zal 100% van het eindbedrag overgeschreven worden op onze rekening, voor aanvang van de werken en aanvraag domeinnaam.

Stap 3: Het ontwerp.
We zullen alles in het werk stellen om aan uw wensen te voldoen.
Via een online-systeem kan u ook de ontwikkelingen van uw project volgen. Het is voor u dus mogelijk om allen vorderingen te volgen. Dit systeem laat u ook toe, om indien nodig, direct bij te sturen.
Het is mogelijk dat wij in deze fase tijdens de ontwikkeling gebruik maken van niet-gerelateerde teksten en/of foto’s. De beste situatie zou zijn dat u in deze fase al enig tekst- en/of fotomateriaal kan bezorgen via email.

ze
Fase 4: Afwerking en aflevering.
Met alle mogelijke middelen die ons ter beschikking zijn gesteld werken wij uw website af.
Na goedkeuring van de website kunnen sommige navigatiemenu’s niet meer verandert worden en uw basis website wordt niet meer verandert.

Artikel 1 - toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1.1   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en elk aanbod van Lindro .

1.2   Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken nadat hiertoe een schriftelijk verzoek is ingediend en een schriftelijke bevestiging van Lindro is ontvangen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.3   Onder afnemer wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger(s), die met Lindro in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.4  Door het gebruik van de internetsites van Lindro  en/of het plaatsen van een order aanvaardt de afnemer deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsites.

1.5 Lindro behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6  De internetsites van Lindro  richten zich hoofdzakelijk op de Belgische markt. Afnemers uit  andere landen kunnen contact met ons opnemen .

Artikel 2 - offerte - aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

2.1   Aanbiedingen zijn geldig zolang deze vermeld zijn op de website voor de duurtijd die aangegeven worden.

2.2   Een aankoop van de afnemer zoals genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:

            * de potentiële afnemer heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde orderformulier is elektronisch aan Lindro verzonden en is door Lindro ontvangen.

            * de potentiële afnemer heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen.

            * de potentiële afnemer heeft tijdens zijn bezoek aan Lindro – gevestigd aan de Gallaitlaan 113      2610 Wilrijk-Antwerpen - uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen.

2.3  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de afnemer is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door afnemer opgegeven e-mailadres. Lindro heeft het recht zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen of uitsluitend aan te gaan onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling .

2.4     De afnemer en Lindro komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4  is voldaan.

Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Lindro  gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven betreffende functionaliteiten, prijzen, afmetingen, kleuren, etc. met betrekking tot alle diensten en aanbiedingen die telefonisch, via e-mail of via internet worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Lindro garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.6

Vanaf een eerste betaling voor een maand of een jaarcontract de volledige som betaalt is zal een voorbeeld of intro op uw domeinnaam staan en zal uw website functioneren.

2.7

Elk contract loopt gedurende 1 jaar. Bij maandelijkse betalingen zal de website t e zien zijn zolang de betalingen gebeuren,bij niet betaling zal er op uw site een intro verschijnen.

Artikel 3 - prijzen

3.1 Alle prijzen op de internetsites van Lindro zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld)

3.2 Speciale aanbiedingen en afwijkende tarieven zijn slechts geldig zolang de website dit aankondigt.

3.3 De afnemer is de prijs verschuldigd die Lindro in haar orderbevestiging conform artikel 2.5 van de algemene voorwaarden aan afnemer heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Lindro worden gecorrigeerd.

3.4 Als de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen in de periode tussen de order en de uitvoering daarvan, dan kan de afnemer de order annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Lindro.

Artikel 4 - betaling

4.1 Het eigendomsrecht van de bestelde diensten berust bij Lindro totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden en door Lindro is ontvangen, inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere  verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Pas dan gaat het eigendomsrecht over naar de afnemer.

4.2 Bij orders via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

» 

Vooruitbetaling via bankrekening.

» 

contante betaling indien de order  of de dienst ten huize van Lindro geschied.

4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de afnemer, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente over het door hem verschuldigde bedrag.

4.4 In het geval door Lindro een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn zonder dat Lindro de betaling heeft ontvangen, de afnemer in verzuim is.

4.5 Lindro behoudt zich het recht voor om de vordering uit te besteden aan een gerechtsdeurwaarders- of incassobureau.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Lindro bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de afnemer de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, met inbegrip van betaling van verschuldigde rente en kosten.

Artikel 5 - garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen

5.1 Lindro is nooit verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Lindro. Lindro is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

5.2 Indien Lindro, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

5.3 Het is mogelijk dat Lindro op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Lindro is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 - overmacht

8.1 In geval van overmacht is Lindro  niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer: brand ,bedrijfsstoringen
energiestoringen ,storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen
het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite

Artikel 9 - intellectuele eigendomsrechten

9.1 De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten en/of internetsite berusten bij Lindro.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De lay-out’s van de gekozen websites blijven eigendom van Lindro.

9.3 Het is de afnemer verboden gebruik te maken van of. wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van LIndro, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé-gebruik in relatie tot de dienst zelf.

Artikel 10 - registratie en gebruik van persoonsgegevens

10.1 Lindro zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy- beleid. De afnemer zijn gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.

10.2 De afnemer kan de aan Lindro verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.

10.3 Lindro neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht